Däm Metmaacher $1 singe Beijdrähsch

För dä Metmaacher 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024: 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024 (Klaaf · Logbohch met de Metmaacher ier Schpärre · huhjelaade Dateie · Logböcher · Logbooch vum Meßbruchsfelter)
Heh di IP-Adräß es em Momang en alle Wikis jechpächt. Heh sin de zopaß Endrähsch em Logbohch:
Söök noh Metmaacher ier Beidräg
 
 
      
 
   

Mer han kein Änderunge jefonge, en de Logböcher, di do paße dähte.